آدرس

میدان 9 دی، بسمت راه آهن، خیابان ایروانی، بن بست زربافیان، پلاک 291

تلفن

02155460198 - 02155460199 - 02155461419

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

۲۳ فروردین ۱۴۰۲ 308 بازدید بدون دیدگاه

قبــل از اجــرای زیرسازی سقف کاذب، بایــد فاصلــه آویزهــا، فاصلــه ســازه های باربــر و فاصلــه ســازه های پنــل خــور بــر اســاس نــوع پوشــش کاری، رده وزنــی ســقف کاذب و نــوع مقاومـت در برابــر حریــق (در صــورت اجــرای ســاختارهای دارای کــد حریــق) و از طریــق جــداول منــدرج در ذیل اســتخراج میشــود. فاصلـه اولیـن عامـل اتصـال از انتهای سـازه تـراز نباید از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشد.

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب
نکات فنی زیرسازی سقف کاذب:

1- فاصلـه اولیـن عامـل اتصـال از انتهای سـازه تـراز نباید از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشد.

2- بـرای اتصال سـازه تراز به دیوار خشـک میتـوان از پیچ TN یـا FN اسـتفاده نمـود (پیچهـا به اسـتادها متصل میگردنـد). در صورتـی کـه زیرسـازی در محـل اتصال وجـود نداشـته باشـد، میتوان قبـل از پنل گـذاری، یک نوار تسـمه فـولادی گالوانیـزه به عـرض 100و ضخامت 6/0 میلیمتـر را بـه صورت سراسـری در تـراز مورد نظر بـه وسـیله پانـچ یا پـرچ بـر روی اسـتادها اجرا نمـود تا زیرسـازی در تمـام نقاط در تراز سـقف ایجـاد گردد.

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

3- درصـورت بنایـی بـودن دیـوار پیرامونی، سـازه تراز پس از نـازک کاری و بـر روی پوشـش نهایـی گچ دیـوار اجرا میشـود. همچنیـن، باید نوار چسـب جداکننـده در حد فاصـل سـازه تـراز و دیـوار قـرار گیـرد. درصـورت نیـاز بـه ایجـاد خـط سـایه در فصل مشـترک دیوار و سـقف (بـه ویـژه در دیوارهـای بـا پوشـش کاشـی یـا سـنگ) میتـوان پنـل را بـا فاصلـه از دیـوار اجـرا نمـود و لبـه آن را بـه وسـیله جـی بیـد پوشـش داد. در ایـن صورت اسـتفاده از نـوار چسـب جداکننـده لازم نخواهـد بـود. بـرای اتصـال نبشـی بـه دیـوار بنایـی اسـتفاده از پیـچ درای وال مجـاز نمیباشـد.

4- در لبه هـای باربـر، نشـیمن گاه سـازه های پنـل خـور یـا باربـر بـر روی بـال سـازه تـراز بایـد حداقـل 20 میلیمتر باشد.

5- در لبه های غیر باربر، حداکثر کنسـول در سـازه CD60 15 سـانتیمتر، در سـازه F47 10 سـانتیمتر و در پنـل گچی 10 سـانتیمتر اسـت.

6- در لبه هـای غیـر باربـر، بکارگیـری سـازه تـراز اختیـاری اسـت؛ لیکـن نصـب آن اجـرای سـقف را آسـان تـر مینمایـد. در صـورت وجود سـازه تـراز، توصیه میشـود صفحـات در حاشـیه کار بـه آن پیـچ شـوند.

9 نکته فنی زیرسازی سقف کاذب

7- بـرای باربـر نمودن سـازه تـراز در محـل اتصال بـه دیوار خشـک یا حاشـیه های باکس در سـقف کاذب، اسـتفاده از سـازه UD28 بـا اتصـال بـه سـازه های عمـودی در فواصـل حداکثـر ۶٠ سـانتیمتر پیشـنهاد میگـردد.

8- نصـب سـازه تراز در سـقفهای کاذبی کـه دارای عملکرد صوتـی و یـا کـد حریـق هسـتند الزامـی اسـت. (چـه در لبه هـای باربـر و چـه در لبه هـای غیـر باربر).

9- در صـورت نیـاز بـه عایق بنـدی صوتـی سـقف، قبـل از نصب سـازه تـراز، دو ردیـف خمیر درزبند کنـاف بر جان آن اجـرا میشـود. عـدم رعایـت جزئیـات اخیـر، سـهم زیـادی در نقصـان عملکـرد صوتـی سـاختار خواهد داشـت.
اجرای زیرسازی سقف کناف

در ویدئوی زیر می توانید نحوه اجرای زیرسازی سقف کناف را مشاهده کنید. به صورت کلی می توان گفت که اجرای سقف کاذب از نظر زمان و هزینه بسیار مقرون به صرفه تر از روشهای سنتی است. مجموعه برج صبا در زمینه فروش و اجرای انواع سقف کاذب در خدمت شما مشتریان محترم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی