آدرس

میدان 9 دی، بسمت راه آهن، خیابان ایروانی، بن بست زربافیان، پلاک 291

تلفن

02155460198 - 02155460199 - 02155461419

سازه گذاری سقف کاذب

۲۳ فروردین ۱۴۰۲ 305 بازدید بدون دیدگاه

سازه گذاری سقف کاذب به چهار صورت سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه، سقف کناف با سازه گذاری یک طرفه، سقف خود ایستا و سقف مشبک با سازه کناف صورت می گیرد.
سقف کاذب با سازه گذاری دوطرفه

سقف کاذب با سازه گذاری دوطرفه
سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه :

ســـاختار ایـــن ســـقف شـــامل یـــک زیرســـازی فـــولادی ســـبک بـــا قرار گیری سازه در دو جهـــت (بـــه صـــورت متعامـــد) بـــوده کـــه پنلهـــا در یـــک یـــا دو لایه بـــر روی آن نصـــب میشـــوند. بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد بـــالای این نوع ســـقف کاذب، میتـــوان از ایـــن ســـقف کاذب در بســـیاری از فضاهـــا و در طرحهـــای تزئینـــی متنـــوع و زیبـــا اســـتفاده نمـــود.
سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه

سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه
سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه

سـاختار ایـن سـقف شـامل یـک زیرسـازی فولادی سـبک بـا قرار گیری سازه در یـک جهـت بـوده کـه پنلهـا در یـک یـا دو لایه بـر روی آن نصـب
میشـوند. زمانـی کـه یـک سـقف کاذب بـا سـرعت اجرایـی بـالا و حداقـل مصالـح و هزینـه مـد نظـر باشـد، این نوع سـقف کاذب کنـاف گزینـه
بسـیار مناسـبی خواهـد بـود. بـه لحاظ اجرایـی، توصیه میشـود کـه از این نـوع سـقف کاذب بـا در نظـر گرفتـن شـرایط زیـر اسـتفاده شـود:

سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع
دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتیمتر
سقف کاذب ساده و فاقد شکست

یـک نمونـه از کاربردهـای این نوع سـقف کاذب، در سـقفهای تیرچه بلوک بـا بلوکهـای پلـی اسـتایرنی در واحدهای مسـکونی اسـت، که ارتفـاع آویز
در آن معمـولا کـم بـوده و سـقف کاذب در یـک سـطح محـدود و فاقـد شکسـت اجرا میشـود.
سقف زیر سقف یکپارچه

سقف زیر سقف یکپارچه
سقف زیر سقف یکپارچه

ایـــن نـــوع ســـقف، ترکیبـــی از یـــک ســـقف یکپارچـــه با قرار گیری سازه در دو جهت بـــه عنـــوان اســـاس کار (ســـقف زیریـــن) و ســـقف دومـــی کـــه مجـــددا میتوانـــد از نـــوع یکپارچـــه یـــا مشـــبک باشـــد، تشـــکیل شـــده اســـت. معمـــولا زمانیکـــه الزاماتـــی نظیـــر مقاومـــت در برابـــر حریـــق، عایـــق ً در یـــک ســـقف وجـــود صوتـــی بـــالا و یـــا طرحهـــای دکوراتیـــو توامـــا داشـــته باشـــد، پیشـــنهاد میگـــردد از ســـاختار ســـقف زیـــر ســـقف یکپارچـــه اســـتفاده شـــود.
سقف کاذب خود ایستا

در زیرسـازی ایـن سـاختار از سـازه های اسـتاد تـک و دوتایـی اسـتفاده میشـود. بـرای پوشـش کاری میتـوان از پنلهای بـا ضخامـت 5/12 ،18 و
5/12×2 میلیمتـر اسـتفاده نمـود و بـه کارگیـری لایه عایق بـا وزن حداکثر 5 کیلوگـرم بـر مترمربـع مجـاز میباشـد. ایـــن ســـاختار دارای انـــواع مختلفـــی بـــوده و زمانـــی مـــورد اســـتفاده ‌‌قـــرار میگیرد کـــه بـــه دلیـــل حجـــم تاسیســـات و یـــا عـــدم اطمینـــان از اســـتحکام ســـقف اصلـــی (ســـازه ای)، امـــکان آویزگیـــری از آن ســـقف وجـــود نداشـــته باشـــد.
سقف زیر سقف خود ایستا

ایـن نـوع سـقف، ترکیبـی از یـک سـقف خـود ایسـتا بـه عنـوان اسـاس کار (سـقف زیریـن) و سـقف دومـی کـه مجـددا میتوانـد از نـوع
یکپارچـه یـا مشـبک باشـد، تشـکیل شـده اسـت. معمـولا زمانیکـه بـه دلیـل حجـم تاسیسـات پشـت سـقف امـکان اجـرای سـقف یکپارچـه وجود نداشـته باشـد و نیـز الزاماتـی نظیر مقاومـت در برابر حریـق، عایـق صوتـی بـالا و یـا طـرح هـای دکوراتیـو توامـا در یـک سـقف وجـود داشـته باشـد، پیشـنهاد میگـردد از سـاختار سـقف زیر سـقف خود ایسـتا اسـتفاده شود.
اجرای انواع سقف کاذب

شرکت برج صبا مفتخر است در زمینه فروش و اجرای انواع سقف کاذب در خدمت شما مشتریان گرامی باشد. با کارشناسان خود در برج صبا تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان و بازدید از محل پروژه بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی